Poems

بازی

 دستان تو می کنند با مو بازی
موهای تو می کنند بر رو بازی
در رخسارت دو جام جادو و دلم
خواهد با آن دو جام جادو بازی
عکس بعدی ترا نشانده با من
دو بچه می کنند لولو بازی
گاهی دستان ما به هم می چسپد
گاهی ما می کنیم بازو بازی
عکس بعدی  تو با خودت می گویی
شاید قسمت نبوده با او بازی
من می گویم به ما چی ؟این کار خداست
دارد همواره با ترازو بازی
عکس بعدی  دو تا پرنده دو قفس
با دونها می کنند آن تو  بازی
مردم یا بچه های قایم بشکند
یا مشغولند در زن و شو بازی
بعدی
وقتی  ترا بگیرند از من
می میرد زندگی هیاهو بازی
بعدی وقتی تو با منی
می خواهند دریا با دره  رنگ با بو بازی
حالا مژگانم  آهوانی شده اند
دنبال تو می کنند هر سو بازی
 
عکس بعدی تو دست هایت بر مو
موهای تو می کنند بر رو بازی